- องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย อบต.แม่ยาว (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ภาควิชาการ)
- วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานพระพุทธศาสนา กกท.จังหวัดเชียงราย (ภาคราชการ)
- นายกสมาคมสื่อมวลชนและปราชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ประธานเครือข่ายสตรีชุมชน ประธานเครือข่ายสหกรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ภาคเอกชนและประชาชน)