timeline 25600706 103516                                0029

ความเป็นมา
     คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จำนวน ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อรองรับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น(Clinic Center)
     ในปี ๒๕๔๘ ได้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น นำร่อง ๔ จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครราชสีมา ภูเก็ต และชลบุรี และในปี พ.ศ.๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบให้ขยายศูนย์เครือข่ายฯเพิ่มเติมอีก ๑๑ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แพร่ ลำปาง นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี ปราจีนบุรี จันทบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง โดยมอบให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ประสานการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงดำเนินการศึกษาหารูปแบบเพื่อจัดตั้งศูนย์เครือข่าย Clinic Center ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ.๒๕๕๐ อย่างเป็นรูปธรรม

timeline 20170502 145906          timeline 25600705 140753

วัตถุประสงค์

     การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะของการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการและการปกครองท้องถิ่น