เรื่องร้องทุกจากประชาชน เอกสาร
1.
 ร้องทุกข์สายไฟหย่อนบริเวณหน้าบ้าน  download
2.

 ขอระงับการเปิดซองสอบราคาเครื่องออกกำลังกายขององค์การบริหารส่วน      
 จังหวัดเชียงราย

download
3.  รับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 ในการพัฒนาท้องถิ่น
download
4.  รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในการประชุมประชาคม
 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 60
download
5.  การรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับฝายน้ำล้นพื้นที่ ม. 10 ต. หัวง้ม เชื่อมต่อ
 ม. 13 ต. ดอยงาม อ. พาน จ. เชียงราย
download
6.  ถนนชำรุดเส้นทางบ้านทุ่งพญาหมี ซอย 3 download
7.  ปัญหาการซื้อขายยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านสมานมิตร ม. 1 ต. ดอนศิลา
 อ. เวียงชัย จ. เชียงราย
download
8.  ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายปางค่า - เลาตาขาว และปรับปรุง
 ระบบไฟฟ้าตามท้องถนน

download
9.  ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนระหว่างบ้านปงน้อยใต้
 ต. ปงน้อย - บ้านแม่บงใต้ ต. โชคชัย อ. ดอยหลวง จ.เชียงราย

download
10.  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบถนนในชุมชนหมู่บ้านห้วยขมใน หมู่ที่ 1 ต. แม่ยาว
 อ. เมือง

download
11.  ขอความอนุเคราะห์ประสานงานการทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
 ทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียน
download
12.  ร้องทุกข์ถนนชำรุดและมีดินสไลด์ เส้นทางแม่ต๋ำ - ห้วยน้ำขุน ม. 16 ต. ท่าก๊อ
 อ. แม่สรวย
download
13.  ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณประโยชน์และขุด
 ลอกคลองตื้นเขิน
download
14.  ขอความอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติไฟไหม้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย download
15.  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการทำงานของกองทุนหมู่บ้านประชารัฐ ม. 19
 ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว
download